دکتر سید کاظم احدی

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

کارگر جنوبی، چهارراه لشگر ،کلینیک لشگر

بیمارستان ایرانمهر

55411488

دکتر سید کاظم

احدی

ارتوپد