دکتر مهدی آفاقی سرای

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تبریز

مطب ندارد/بیمارستان محلاتی تبریز

محلاتی تبریز

دکتر مهدی

آفاقی سرای

ارتوپد- جنرال