دکتر مهشید اجود

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

هشتگرد ،بلوار امام خمینی ،ساختمان پزشکان پردیس طبقه 3

امام جعفر صادق (هشتگرد) عیوض زاده (تهران)

2624234297

دکتر مهشید

اجود

تروما