دکتر مسعود آیت افین

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

مشهد

مشهد– احمد آباد ، روبروی بیمارستان قائم ، جنب پل هوایی ، ساختمان 73

بیمارستان فارابی و مهر

5118456778

دکتر مسعود

آیت افین

ارتوپد