دکتر محمدرضا اجتماعی

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

مشهد

مشهد – خ ابن سینا ،بین چهارراه دکتری و میدان بیمارستان امام رضا ،ساختمان اطبا

بیمارستان مهر

5118590080

دکتر محمدرضا

اجتماعی

ارتوپد