اطلاعات کاربر

دکتر یاسر یزدان پناه
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

بم

تخصص

ارتوپد - جنرال

بیمارستان

کلینیک سپاه - افلاطون - پاستور