اطلاعات کاربر

دکتر محسن آقایی
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

قم

تخصص

ارتوپد - جنرال

بیمارستان

علی ابن ابی طالب (بلوار بوعلی - بیمارستان علی ابن ابی طالب)

تلفن بیمارستان

2531928969