اطلاعات کاربر

دکتر داوود یزدی
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

دزفول

تخصص

ارتوپد - جنرال

بیمارستان

شرکت نفت(آبادان)