اطلاعات کاربر

دکتر علی آیدنلو
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

بوکان

تخصص

ارتوپد - جنرال

بیمارستان

قلی پور

آدرس مطب

بلوار کردستان ، سه راه سنگینی (حیدری) -مطب دکتر آیدنلو

تلفن مطب

4826242518