اطلاعات کاربر

دکتر سید علیرضا ابراهیم زاده
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

اصفهان

تخصص

ارتوپد - ستون فقرات

بیمارستان

الزهرا (اصفهان) - بلوار صفه - بیمارستان الزهراء -دفتر گروه ارتوپدی

تلفن بیمارستان

6682808