اطلاعات کاربر

دکتر احمد رضا کریمی
عضو انجمن
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

شیراز

تخصص

ارتوپد-زانو

بیمارستان

مسلمین

آدرس بیمارستان

ناچارا - جنب پارک علوی - ک 9