اطلاعات کاربر

دکتر داراب یونسی
عضو انجمن
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

شیراز

تخصص

ارتوپد-جنرال

بیمارستان

فرهمند

آدرس بیمارستان

درمانگاه بیمارستان فرهمند

تلفن مطب

7132330253