اطلاعات کاربر

دکتر حمیدرضا آرتی
عضو انجمن
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

اهواز

تخصص

ارتوپد-اطفال

بیمارستان

امام خمینی - گلستان

تلفن بیمارستان

6112216504

آدرس بیمارستان

کلینیک ویژه بیمارستان امام خمینی - دفتر گروه ارتوپدی