اطلاعات کاربر

دکتر حجت اله ابراهیمی
عضو انجمن (با دسترسی محدود)
شهر

پل‌دختر

تخصص

ارتوپد - جنرال

بیمارستان

امام خمینی - شهرستان پل دختر - بیمارستان امام خمینی

تلفن بیمارستان

6632228923